หลักสูตร การเรียนเขียนโปรแกรม PLC ระดับพื้นฐาน

 


 

ภาพรวมของการเรียน

หลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน และ ต้องการเรียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น,รู้จักการเขียนโปรแกรม หลัการทำงาน อธิบายที่มาของ PLC การทำงาน และสรุปวิธีการใช้งาน เพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาจากระดับที่ต่อวงจรไฟฟ้าทั่วไป มาเป็นการใช้ PLC ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนักศึกษาะจะได้เีรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามาารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้นในการพัฒนาและออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมด้วย PLC ได้ และ ทุกคนจะได้ทดลองจริงคนละชุด กับ PLC  Siemens

 

หลักสูตร 9 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

 


 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า AC / DC

 


 

อุปกรณ์ ( PLC ) ที่ใช้ในการสอน

PLC Siemens PLC S7-300

 


  

โปรแกรม PLC  ที่ใช้ในการสอน

Siemens Step7 Simatic Manager  สำหรับ PLC Siemens S7-300

 


  

คำแนะนำจากอาจารย์

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ามาก่อน เช่น รู้จักกับ ไฟ AC / DC โดยเราจะสอนการติดตั้งโปรแกรม การออกแบบไฟฟ้าควบคุมโดยการใช้ PLC การชุดไฟเลี้ยงให้กับ PLC และ การต่อสายเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ PLC เพื่อทำการโปรแกรม, โดยหลักสูตร ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ PLC และไม่เคยใช้โปรแกรมที่จะเขียน PLC เลย ปูพื้นฐานให้ และต่อสายเชื่อมโยงดาวน์โหลด โปรแกรมได้จริง

 


 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เมื่อจบหลักสูตรสามารถใช้งาน PLC และต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับ PLC ได้
  • รู้จักโครงสร้างภายใน PLC, ในส่วนของ Program Memory, และ Data Memory
  • เข้าโปรแกรมเพื่อแก้ไข LADDER Logic ภายใน PLC
  • ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ PLC เขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ภายใน PLC เช่น Delay, Timer, Counter, Trigger, Memory, Input, Output
  • Upload, download, online monitor, save - backup program กับ PLC
  • นักศึกษาได้ทดลองการทำงานกับ PLC จริง

 


   

ดาวน์โหลด หัวข้อ-เนื้อหา การอบรม


   

ค่าอบรม และ วิธีการโอนเงิน

  • ค่าธรรมเนียมการเรียน  6,000.- บาท
  • พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

 การชำระเงิน :

  1. ชำระเงินสดด้วยตัวเองก่อนอบรมเป็นเวลา 7 วัน
  2. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท สยามการไฟฟ้า-เครื่องเย็น จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพ  สาขา ลาดพร้าว 99  เลขที่บัญชี  181-4-25063-3

กรุณา FAX ใบ PAY-IN  มาที่หมายเลข 02-378-0339

 

กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้อง ยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเริ่มอบรมเป็นอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม